Puchar Maratonów na Orientację Mapa Przez cały rok Również nocą

Puchar Maratonów na Orientację

 

Regulamin PMnO 2020

Regulamin Pucharu Polski

w Pieszych Maratonach na Orientację

w 2020 roku

wersja *.pdf

 

Na niebiesko oznaczono zmiany wprowadzone w wyniku ogłoszenia stanu epidemii.

 

I. Cel:

 1. Celem Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację (zwanym dalej PMnO) jest:
 • wyłonienie najlepszych zawodników w PMnO w danym sezonie,
 • uatrakcyjnienie współzawodnictwa w Pieszych Maratonach na Orientację,
 • promocja Pieszych Maratonów na Orientację w różnych środowiskach.

 

II. Organizator:

 1. Organizatorem PMnO jest Komitet Organizacyjny PMnO składający się ze wszystkich organizatorów maratonów wchodzących w skład PMnO. Komitet powołuje Kapitułę PMnO oraz Sędziego Głównego PMnO.
 2. Kapituła PMnO składa się z 4 osób - 2 organizatorów maratonów, 2 uczestników maratonów oraz wybieranego spośród nich Sędziego Głównego. Członkowie Kapituły PMnO pełnią swoje funkcje społecznie.
 3. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów, przy czym Sędzia Główny ma 2 głosy.
 4. Zarówno organizatorzy jak i zawodnicy mają prawo zgłaszać swoje kandydatury do Kapituły. Członków Kapituły, spośród organizatorów, wybierają organizatorzy poprzez głosowanie, również w przypadku zawodników obowiązuje ta sama zasada.
 5. Członkowie Kapituły są powołani do 31.12.2020r.
 6. Odwołanie członka Kapituły odbywa się na wniosek samego zainteresowanego lub przez głosowanie, na wniosek jednego z organizatorów maratonów wchodzących w skład PMnO lub innego członka Kapituły.
 7. Kapituła zajmuje się nadzorem nad organizowanymi w sezonie zawodami należącymi do PMnO, rozstrzyganiem spraw spornych, organizacją cyklu zawodów w kolejnym sezonie, przyznawaniem praw do organizacji Mistrzostw Polski w Pieszych Maratonach na Orientację.

 

III. Terminy:

 1. PMnO w 2020 roku rozgrywany jest na maratonach, które zostały włączone do Kalendarza PMnO dostępnego na stronie www: https://pmno.pl/pl/marathons/2020/TP. Ostateczna lista maratonów, włączonych do PMnO, będzie opublikowana do 23 grudnia 2019r.
 2. Mistrzostwa Polski PMnO na dystansie 50km zostaną rozegrane podczas Rajdu Liczyrzepy - Wiosna w maju 2020r rajdu Czarna Cobra 26 września 2020r.
 3. Mistrzostwa Polski PMnO na dystansie 100km zostaną rozegrane podczas Świętokrzyskiej Jatki w lipcu/sierpniu 2020r.
 4. Odstępy pomiędzy kolejnymi odsłonami PMnO na dystansie 100km nie mogą być krótsze niż 2 tygodnie.
  Dopuszcza się rozegranie dwóch maratonów na dystansie 100km w odstępie tygodniowym, po czym musi nastąpić co najmniej 2 tyg. odstęp do kolejnego maratonu na dystansie 100km.
 5. Odstępy pomiędzy kolejnymi odsłonami PMnO na dystansie 50km nie powinny być krótsze niż 1 tydzień. Dopuszcza się rozegranie, w tym samym terminie, kilku maratonów na dystansie 50km pod warunkiem, że odległość w linii prostej między miejscem startu każdego z maratonów jest większa niż 300km. Dopuszcza się zmniejszenie tej odległości do 200km pod warunkiem zgody organizatora maratonu z przyznaną wyższą wagą na sezon 2020.
 6. W terminie Mistrzostw Polski PMnO do Pucharu nie będą włączane inne imprezy rozgrywane na tym samym dystansie co Mistrzostwa Polski PMnO.
 7. Jeżeli co najmniej dwie imprezy na dystansie 50km odbywają się w tym samym terminie, tylko jedna z nich może mieć wagę W=50 lub W=45. Pozostałe maratony otrzymują wagę W=40.
 8. Odstępy pomiędzy maratonami z wagą W≥50 nie mogą być mniejsze niż 2 tyg.
  Dopuszcza się rozegranie dwóch maratonów o wadze W≥50 w odstępie tygodniowym, po czym musi nastąpić co najmniej 2 tyg. odstęp do kolejnego maratonu o wadze W≥50.
 9. W przypadku gdy organizator przesunie termin swojej imprezy, Kapituła podejmie decyzję o pozostawieniu lub wycofaniu danej imprezy z PMnO.

 

IV. Uczestnictwo i kategorie startowe:

 1. Prawo uczestnictwa w PMnO mają wszyscy startujący w imprezach zaliczanych do PMnO.
 2. Zawodnicy w klasyfikacji PMnO dzieleni są na następujące kategorie startowe:

Kategoria startowa

uwagi

opis

symbol

Kobiety 50km

K50

bez ograniczeń wiekowych

Kobiety 100km

K100

bez ograniczeń wiekowych

Mężczyźni 50km

M50

bez ograniczeń wiekowych

Mężczyźni weterani 50km

MW50

od 50 lat włącznie

Mężczyźni 100km

M100

bez ograniczeń wiekowych

Mężczyźni weterani 100km

MW100

od 50 lat włącznie

 

 1. Podział na kategorie startowe jest stosowany wobec wszystkich zawodów zaliczanych do klasyfikacji PMnO, niezależnie od tego, czy regulamin zawodów taki podział przewiduje, z uwzględnieniem dystansu na jakim dane zawody się odbywają.
 2. Do kategorii MW50 i MW100 zalicza się osoby, które w 2020r. ukończą 50 rok życia.

 

V. Klasyfikacja i punktacja:

 1. Poszczególne maratony PMnO dla danego dystansu są rozgrywane na trasie o tej samej trudności, usytuowaniu PK i limicie czasu dla wszystkich uczestników, bez względu na kategorię startową.
 2. Warunkiem sklasyfikowania zawodników w PMnO w danej kategorii za dane zawody jest klasyfikacja końcowa zawodów, uwzględniająca wszystkich zawodników niezależnie od kategorii startowej oraz startu indywidualnego czy też zespołowego.
 3. Punkty do klasyfikacji PMnO nalicza się wszystkim sklasyfikowanym zawodnikom biorących udział w danym maratonie.
 4. Do klasyfikacji PMnO zalicza się jedynie trasy piesze. Punktów nie dostają zawodnicy startujący na tzw. trasach mieszanych.
 5. Punkty do klasyfikacji PMnO naliczane będą na podstawie wyników oficjalnych, jeśli takowe nie pojawią się na stronie organizatora danego maratonu w przeciągu 2 tygodni od zakończenia zawodów, to podstawą do naliczenia punktów będą wyniki nieoficjalne.
 6. Do klasyfikacji PMnO sumowanych jest (z uwzględnieniem p. V.7 oraz V.8) dla kategorii:
 • K100 - 5 najlepszych wyników danej zawodniczki w klasyfikacjach końcowych poszczególnych imprez na dystansie 100km,
 • M100, MW100 - 6 najlepszych wyników danego zawodnika w klasyfikacjach końcowych poszczególnych imprez na danym dystansie,
 • K50, M50 i MW50 - 7 najlepszych wyników danego zawodnika w klasyfikacjach końcowych poszczególnych imprez na danym dystansie.
 1. Za minimalną liczbę odbytych zawodów w danym sezonie na dystansie TP100 konieczną do ogłoszenia zwycięzców przyjmuje się 5 imprez przy czym o kolejności klasyfikacji decydować będą 3 najlepsze wyniki danego zawodnika (dla 6 i 7 imprez będą to 4 wyniki, dla 8 i 9 będzie to 5 wyników).
 2. Za minimalną liczbę odbytych zawodów w danym sezonie na dystansie TP50 konieczną do ogłoszenia zwycięzców przyjmuje się 6 imprez z W>=50 przy czym o kolejności klasyfikacji decydować będą 4 najlepsze wyniki danego zawodnika bez względu na wagę zawodów w których te wyniki osiągnął (dla 7 imprez będą to 4 wyniki, dla 8 i 9 będzie to 5 wyników, dla 10 i 11 będzie 6 wyników).
 3. Liczba punktów do klasyfikacji PMnO zdobytych przez zawodnika w danych zawodach PMnO jest obliczana na podstawie: uzyskanego przez niego czasu, sumy punktów przeliczeniowych, oraz liczby zaliczonych punktów kontrolnych w zależności od charakteru klasyfikacji końcowej danych zawodów.
 4. Zabrania się stosowania bonusów faworyzujących określonego zawodnika lub grupę zawodników (np. bonusów czasowych uwzględniających wiek lub płeć zawodnika).
 5. Punkty do klasyfikacji PMnO dla każdego zawodnika z danych zawodów są liczone wg klasyfikacji „OPEN” po czym następuje podział wyników na odpowiednie kategorie startowe.
 6. Podstawą do obliczenia punktów za dany maraton na danym dystansie jest najlepszy wynik uzyskany na trasie danego maratonu bez względu na kategorię startową zawodnika.
 7. Dodatkowo prowadzona będzie klasyfikacja kategorii K50, dla której podstawą obliczenia wyników będzie najlepszy wynik zawodniczki z kategorii K50.
 8. Jeżeli zawodnik został sklasyfikowany, za swój udział w maratonie, dostaje minimum 1,00 punktów w klasyfikacji PMnO.
 9. Do obliczania wyników wprowadza się Zawodnika Wirtualnego, który pokonuje trasę dokładnie w limicie czasu przewidzianym przez organizatora (jednak w czasie nie krótszym niż czas zwycięzcy zawodów) ze zdobytą liczbą punktów kontrolnych/przeliczeniowych równą liczbie zdobytych punktów przez zwycięzcę zawodów.
  Zawodnika Wirtualnego nie stosuje się do zwodów rozgrywanych w formule rogainingu.
 10. Punkty do klasyfikacji PMnO za dany maraton przyznaje się każdemu zawodnikowi według wzorów:
 1. Dla klasyfikacji, w której występuje czas:

 

PPn=W, dla n=1

PPn=PPn-1*(An/An-1)*(tn-1/tn), dla n≥2

dla An-1>An przyjmuje się (tn-1/tn)=1

 

  1. Dla klasyfikacji wg czasu:

An/An-1=1

 

  1. Dla klasyfikacji wg sumy punktów przeliczeniowych i czasu:

An=ppn

An-1=ppn-1

dla tn=z przyjmuje się (tn-1/tn)=1

 

  1. Dla klasyfikacji wg liczby zdobytych punktów kontrolnych i czasu:

An=PKn

An-1=PKn-1

 

gdzie:

PPn – punkty pucharowe zdobyte przez zawodnika w maratonie

W – waga dystansu: współczynnik jest określony w punkcie III.1.

An – współczynnik charakteru klasyfikacji zawodów dla danego zawodnika

tn – czas uzyskany przez zawodnika

ppn – punkty przeliczeniowe zawodnika

PKn – liczba zdobytych punktów kontrolnych przez zawodnika

n – zajęte miejsce w klasyfikacji „OPEN” w maratonie

z – zwiezienie z trasy (brak czasu)

Dopuszcza się stosowanie innych współczynników An w zależności od charakteru klasyfikacji zawodów.

 

 1. Dla klasyfikacji wg sumy punktów karnych liczonych wg regulaminu Komisji Imprez na Orientację Zarządu Głównego PTTK (InO) do klasyfikacji PMnO stosuje się wzór A.1 gdzie do czasu trasy danego zawodnika należy dodać 1 minutę za każdy otrzymany punkt karny:

 

tn=tn+pkn

 

gdzie:

pkn – bezwzględna wartość sumy punktów karnych uzyskanych przez zawodnika

tn – czas uwzględniany przy obliczaniu wyniku do klasyfikacji PMnO

tn – czas uzyskany przez zawodnika w minutach

n – zajęte miejsce w klasyfikacji „OPEN” w maratonie

 

 1. Do otrzymanego wyniku punktowego dla każdego zawodnika będzie dodawany dodatkowy bonus. Liczba punktów bonusowych jest uzależniona od zajętego miejsca, kategorii zawodów oraz przyznanej wagi i wynosi odpowiednio:
  1. dla Mistrzostw Polski PMnO (W=103 i W=53) oraz pozostałych maratonów z wagą W=100 i W=50
   I miejsce 3 pkt,
   II miejsce 2 pkt,
   III miejsce 1 pkt,
   IV miejsce i dalsze 0 pkt.
  2. dla pozostałych maratonów z wagą W=90, W=45 i W=40
   I miejsce 1,5 pkt,
   II miejsce 1 pkt,
   III miejsce 0,5 pkt,
   IV miejsce i dalsze 0 pkt.
  3. w przypadku gdy dwóch lub więcej zawodników zajmie to samo miejsce, bonus punktowy obliczany jest jako średnia arytmetyczna wg wzoru:
   B=Snn+L-1(Bn)/L
   gdzie:
   B - liczba punktów bonusowych przyznanych zawodnikom,
   Bn – liczba punktów odpowiadających zajętemu miejscu,
   n – zajęte miejsce obliczane na podstawie liczby zawodników sklasyfikowanych przed danym zawodnikiem,
   L- liczba zawodników, która zajęła miejsce n

 

 1. Punkty będą liczone poprzez system zgłoszeń PMnO i wyświetlane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. W przypadku równej liczby punktów, dwóch lub więcej zawodników, w klasyfikacji generalnej PMnO dla danej kategorii przyznawane jest to samo miejsce, za wyjątkiem miejsc od 1 do 3, gdzie w takim przypadku o kolejności decyduje większa liczba zwycięstw (pod uwagę brane są wyłącznie maratony z wagą W≥50), a gdy to jeszcze nie rozstrzyga pod uwagę bierze się kolejne najlepsze wyniki w klasyfikacji generalnej, aż pojawi się różnica w punktacji tych zawodników.
 3. Przy ustalaniu kolejnych miejsc, w sytuacji o której mowa w poprzednim punkcie, brana jest pod uwagę liczba zawodników sklasyfikowanych przed danym zawodnikiem.

 

VI. Nagrody:

 1. Wręczenie Pucharów i dyplomów za sezon 2019 nastąpi podczas zakończenia Rajdu Ełcka Zmarzlina w dniu 4 stycznia 2020. Zwycięzcy wszystkich kategorii PMnO 2019 są zwolnieni z opłaty startowej na Rajd Ełcka Zmarzlina 2020.
 2. Dyplomy za sezon 2019 będą wręczane zawodnikom z miejsc 1-20 w każdej kategorii startowej. Dyplomy będą drukowane tylko na żądanie uczestnika, żądanie to należy złożyć do Sędziego Głównego w terminie do 4 dni przed wręczaniem nagród, po tym terminie dyplomy mogą zostać wysłane pocztą po uiszczeniu opłaty 6zł na pokrycie kosztów wysyłki lub odebrane osobiście na innych maratonach zaliczanych do PMnO po uzgodnieniu z Sędzią Głównym.
 3. Zawodnicy z miejsc od 1 do 3 w klasyfikacji generalnej PMnO 2020 w danej kategorii otrzymują trofea sportowe.
 4. Zawodnicy z miejsc 1-20 w klasyfikacji generalnej PMnO 2020 w danej kategorii otrzymają pamiątkowe dyplomy (dyplomy będą drukowane tylko na żądanie uczestnika, żądanie to należy złożyć do Sędziego Głównego w terminie do 4 dni przed wręczaniem nagród, po tym terminie dyplomy mogą zostać wysłane pocztą po uiszczeniu opłaty na pokrycie kosztów wysyłki lub odebrane osobiście na innych maratonach zaliczanych do PMnO po uzgodnieniu z Sędzią Głównym).
 5. Termin i miejsce wręczenia pucharów za 2020r. zostanie podany w oddzielnym komunikacie do dnia 30 listopada 2020r.

 

VII. Zasady finansowania:

 1. Koszty organizacyjne poszczególnych maratonów zaliczanych do PMnO pokrywają ich organizatorzy.
 2. Każdy organizator maratonu zobowiązany jest do przekazania składki członkowskiej Skarbnikowi PMnO w wysokości 70zł od każdej trasy, która wchodzi do rozgrywek PMnO. Fundusze te przeznaczone zostaną w całości na zakup pucharów i dyplomów dla najlepszych zawodników PMnO oraz utrzymanie strony www i domeny pmno.pl.
 3. Skarbnikiem PMnO w 2020 roku jest Daniel Śmieja.

 

 

VIII. Wymogi PMnO 2020:

 1. Za Pieszy Maraton na Orientację uważa się zawody spełniające następujące kryteria:
 • dystans maratonu (mierzony po drogach lub ścieżkach lub innych przebieżnych elementach liniowych np. strumyk, granica kultur, nieczynna linia kolejowa) wynosi 50 km lub 100 km, dopuszcza się odchylenie długości trasy od określonej w zgłoszeniu do PMnO w granicach +/‑ 5km
 • dopuszcza się maratony o dystansie dłuższym niż 55 lub 105km pod warunkiem rozgrywania w formule rogainingu i ograniczenia podstawowego limitu czasu, odpowiednio dla dystansu, do 8 lub 16h, przy czym liczba PK musi być na tyle duża aby żadnemu z uczestników, w podstawowym limicie czasu, nie udało się potwierdzić wszystkich PK.
 • przy wyznaczaniu długości trasy maratonu dopuszcza się stosowanie przejścia na azymut, w celu dotarcia do Punktu Kontrolnego, od zlokalizowanych w pobliżu elementów charakterystycznych na mapie i w terenie oraz przez otwarte przestrzenie (np. łąki, nieużytki rolne) i przebieżny las,
 • jedynymi dozwolonymi sposobami poruszania się zawodników na całej trasie maratonu są marsz, marszobieg lub bieg itp.,
 • niedozwolone jest korzystanie z żadnych środków lokomocji z wyjątkiem bardzo krótkich odcinków, na których organizator dopuszcza korzystanie z takiego środka ze względu na przeszkody terenowe (np. przeprawa promowa) jednak czas oczekiwania/przeprawy powinien być krótki i porównywalny dla wszystkich zawodników,
 • trasa maratonu jest wyznaczona w postaci Punktów Kontrolnych (PK), przy czym droga pomiędzy punktami nie jest ustalona i zależy jedynie od woli zawodników,
 • usytuowanie punktów kontrolnych powinno umożliwiać bezpieczne pokonanie całej trasy przez zawodników,
 • jeżeli na trasie są odcinki obowiązkowe, ich łączna długość nie może przekraczać 30% całkowitego dystansu maratonu,
 • maraton rozgrywany jest na trasie o tej samej trudności, usytuowaniu PK i limicie czasu dla wszystkich uczestników, bez względu na kategorię startową,
 • o możliwości startu z psem decyduje organizator danego maratonu.
 1. PK są oznaczone w terenie za pomocą lampionów InO (forma płaska) lub BnO (forma przestrzenna), a ich lokalizacja w terenie odpowiada zaznaczeniu na mapie z tolerancją do 2 mm w skali mapy jednak lokalizacja lampionu nie powinna przekraczać dokładności 20m od najbliższego miejsca charakterystycznego w terenie, które jest zaznaczone na mapie poza sytuacją opisaną w pkt. VIII.6.
 2. PK w terenie należy umieszczać w miejscach charakterystycznych dla najbliższego otoczenia, przy czym obiekt lub forma terenu, na której został umieszczony PK, nie musi być zaznaczona na mapie, pod warunkiem, że opis PK dokładnie precyzuje na jakim obiekcie i w którym jego miejscu zostały umieszczone oznaczenia PK.
 3. W przypadku obowiązkowej kolejności potwierdzania PK, na mapie należy połączyć PK liniami prostymi zgodnie z kolejnością ich potwierdzania lub wyraźnie zamieścić na mapie informację o obowiązkowej kolejności zaliczania PK.
 4. Do potwierdzenia PK służyć może jedynie perforator bądź system elektronicznego pomiaru czasu. Organizator maratonu ma prawo wymagać wpisania czasu pobytu na PK w odpowiednie pole na karcie startowej. Dopuszcza się stosowanie zasad wynikających z regulaminów Komisji Imprez na Orientację Zarządu Głównego PTTK (InO) poza sytuacją opisaną w pkt. VIII.6.
 5. W szczególnych przypadkach gdy PK zlokalizowany jest na obiekcie zabytkowym, na którym nie można umieścić lampionu lub lokalizacja PK jest szczególnie narażona na zerwanie lampionu i przyrządu do potwierdzenia obecności na PK dopuszcza się stosowanie innych metod oznaczenia i weryfikacji pobytu uczestników na PK. Przy czym sposób oznaczenia i weryfikacji obecności na PK musi być jednoznaczny.
 6. W przypadku gdy, w trakcie trwania imprezy zostanie ujawnione złe umiejscowienie lub brak PK, obowiązuje zakaz dostawiania/przestawiania lampionów i/lub informowania uczestników o błędnym ustawieniu bądź braku lampionu. Lampion można dostawić, poprawić jego lokalizację lub poinformować uczestników o brakach/błędach w rozstawieniu wyłącznie gdy żaden z uczestników nie zaczął jego poszukiwań w terenie zgodnie z miejscem wskazanym na mapie.
 7. W sytuacji gdy w terenie PK jest umieszczony poza zakresem tolerancji lokalizacji PK zgodnie z pkt VIII.2, zawodnik ma prawo wpisać na kartę startową skrót BPK (Brak Punktu Kontrolnego) jako prawidłowe potwierdzenie PK.
 8. Organizator maratonu zobowiązany jest do publikacji regulaminu i zasad rywalizacji oraz podania miejsca i standardu bazy maratonu, harmonogramu maratonu (godzina startu, zamknięcia mety, zakończenia itp.), rodzaju trasy, orientacyjnej liczbie PK, sposobu i kolejności potwierdzania PK, rodzaju i skali mapy, najpóźniej 4 tygodnie przed rozpoczęciem maratonu. Termin zakończenia przyjmowania zgłoszeń nie może być wcześniejszy niż 7 dni przed startem maratonu lub do wyczerpania limitu zgłoszeń.
 9. Dopuszcza się miejsce startu i/lub mety w innym miejscu niż umiejscowienie bazy pod warunkiem zapewnienia transportu z bazy na start gdy miejsce startu znajduje się w znacznej odległości od bazy i/lub z mety do bazy gdy meta znajduje się w znacznej odległości od bazy.
 10. W ramach wpisowego organizator maratonu zapewnia startującemu zawodnikowi:
 • nocleg przed rajdem, gdy start trasy jest przed godz. 16:00, w bazie maratonu w standardzie turystycznym lub lepszym,
 • nocleg po rajdzie, gdy limit czasu trasy wypada po godz. 16:00, w bazie maratonu w standardzie turystycznym lub lepszym,
 • dostęp do pryszniców z ciepłą woda, przy czym dopuszcza się chwilowe braki ciepłej wody, powstałe ze względu na duży jej pobór,
 • posiłek po zakończeniu maratonu,
 • wrzątek do celów spożywczych,
 • kartę startową lub urządzenie do elektronicznego pomiaru czasu zawodnika na PK i mecie. Za wypożyczenie urządzenia do pomiaru czasu organizator ma prawo ustanowić dodatkową opłatę w kwocie do 20 PLN oraz kaucje do 200 PLN,
 • mapę z trwale nadrukowanymi PK oraz innymi informacjami umieszczonymi przez organizatora oraz koszulkę zabezpieczającą mapę przed wilgocią. Dopuszcza się zaznaczenie na mapie tylko części PK, które położone są najbliżej bazy maratonu, przy czym Start i Meta muszą być trwale zaznaczone na mapie,
 • trofeum dla zwycięzcy maratonu (puchar, statuetka itp.) oraz dyplom lub inną pamiątkę uczestnictwa w maratonie (na życzenie zawodnika).
 1. Organizator maratonu ma obowiązek zamieścić, na swojej stronie internetowej, wyniki wstępne do dwóch dni po zakończeniu maratonu.
 2. Organizator maratonu zobowiązany jest do umożliwienia składania protestów (w formie ustnej, pisemnej bądź elektronicznej) przez uczestników w terminie min. 3 dni od opublikowania, na stronie www maratonu, wyników wstępnych.
 3. Organizator maratonu nie ma prawa pobierać kaucji od wnoszonego przez zawodnika protestu.
 4. Wyniki ostateczne należy opublikować na stronie www maratonu i przesłać do Sędziego Głównego, w formacie Excel (*xls lub *xlsx), w terminie do 2 tyg po zakończeniu maratonu. Klasyfikacja ta powinna zawierać wszystkich sklasyfikowanych zawodników wg kategorii „OPEN” dla danego dystansu z podaniem dla każdego zawodnika:
 • zajętego miejsca,
 • kategorii startowej (K/M),
 • imienia,
 • nazwiska,
 • roku urodzenia

oraz w zależności od charakteru klasyfikacji zawodników informacji wybranych z poniższych:

 • liczbie zaliczonych punktów kontrolnych,
 • sumy otrzymanych punktów przeliczeniowych,
 • czasu, w którym ten wynik został uzyskany.
 1. Organizator maratonu ma obowiązek opublikować (na stronie www maratonu, w terminie do 1 tyg. po zawodach) wariant przejścia całej trasy spełniający wymogi PMnO (należy opublikować ślad naniesiony na mapę trasy). Obowiązek ten nie dotyczy tras rozgrywanych w formie rogainingu.
 2. Każdy organizator zobowiązany jest to stosowania (w swoich regulaminach, komunikatach, informacjach prasowych, plakatach, ulotkach itp.) ujednoliconego nazewnictwa Tras Pucharowych:
 • dla dystansu 100km: Trasa Piesza 100km (skrót – TP100), dla rogainingów 16h dopuszcza się nazwę Trasa Piesza 16h (TP16h),
 • dla dystansu 50km: Trasa Piesza 50km (skrót – TP50), dla rogainingów 8h dopuszcza się nazwę Trasa Piesza 8h (TP8h).
 1. Niedotrzymanie przez organizatora maratonu postanowień pkt od 1 do 16 może skutkować obniżeniem wagi maratonu lub wykluczeniem danego maratonu z rozgrywek PMnO w kolejnym sezonie.
 2. Organizatorzy, którzy odwołają maraton powinni na 4 tygodnie przed rozpoczęciem maratonu zgłosić taką sytuację Sędziemu Głównemu. Odwołanie maratonu po tym terminie skutkuje wykluczeniem danego maratonu z rozgrywek PMnO w kolejnym sezonie.
 3. W przypadku zaistnienia w trakcie maratonu wyjątkowych okoliczności (klęsk żywiołowych, kataklizmów, wojny i innych, które uniemożliwią przeprowadzenie zawodów lub zagrażają bezpieczeństwu zawodników) organizator maratonu ma prawo do odwołania bądź skrócenia trasy zawodów.
 4. Organizator maratonu ma prawo odwołać trasę pucharową na minimum dwa tygodnie przed rozpoczęciem imprezy, jeżeli na maraton zgłosiło się (opłaciło wpisowe) mniej niż 10 zawodników.

 

IX. Ocenianie maratonów PMnO za sezon 2020:

 1. Każdy maraton zaliczany do PMnO 2020 będzie oceniany wg klucza:
  1. Frekwencja dla TP50: poniżej 25 zawodników, łączna ocena równa zero.
  2. Dystans: 40 pkt. (za każdy kilometr ponad tolerancje - minus 5. pkt)
  3. Dokładność PK: 40 pkt.: za każde 10m ponad limit (punkt VIII.2). poniżej 2mm w skali mapy - minus 1 pkt lub za każdy PK ponad 2mm w skali mapy - minus 20 pkt., za ponad dwa PK przesunięte ponad 2mm w skali mapy – łączna ocena równa zero
  4. Oznaczenia PK: 10 pkt. (za brak oznaczeń wg Wymogów PMnO: minus 1 pkt za każdy PK
  5. Brak PK w terenie (nie rozstawienie PK na czas), minus 20 pkt. za każdy PK, brak ponad dwóch PK – łączna ocena równa zero
  6. Zmiana lokalizacji PK po dotarciu do niego pierwszego zawodnika: minus 20 pkt., za każdą zmianę, zmiana lokalizacji więcej niż dwóch PK – łączna ocena równa zero
  7. Bezpieczeństwo: za stworzenie niebezpieczeństwa dla zawodników: minus 50 pkt.
  8. Sposób potwierdzania PK: 10 pkt. (za brak zasad wg Wymogów PMnO: 0 pkt.)
  9. Terminowa publikacja regulaminu, harmonogramu itp.: 10 pkt.
   (brak w terminie: 0 pkt.)
  10. Możliwość złożenia protestu: 10 pkt. (brak wg Wymogów PMnO: 0 pkt.)
  11. Świadczenia dla uczestników: 20 pkt. (minus 20 pkt za każdy brak)
  12. Publikacja wyników wstępnych: 10 pkt (brak w terminie: 0 pkt.)
  13. Publikacja wyników ostatecznych: 20 pkt (brak w terminie: 0 pkt.)
  14. Publikacja wariantu przejścia trasy: 20 pkt. (brak w terminie: 0 pkt.). Rogainingi otrzymują automatycznie 20 pkt.
  15. Nazewnictwo tras: 10 pkt. (brak wg Wymogów PMnO: 0 pkt.)
  16. Inne przewinienia wg oceny Kapituły PMnO, maksymalnie minus 50 pkt.
  17. Rażące zaniedbania, łamanie regulaminu PMnO: łączna ocena równa zero.
 2. Maksymalna łączna ocena za spełnienie Wymogów PMnO równa jest 200 pkt.
 3. Dodatkowo każdy maraton może otrzymać punkty bonusowe do oceny końcowej:
  1. Bonus punktowy za przesłanie wyników zgodnie z ujednoliconym szablonem w formacie xls lub xlsx: 30 pkt.
   wzór szablonu będzie dostępny na stronie pmno.pl
  2. Bonus punktowy za prezentację wyników „na żywo” z mety maratonu: 10 pkt
  3. Bonus punktowy za prezentacje wyników na żywo lub śledzenie zmagań uczestników poprzez monitoring GPS: 10 pkt.
  4. Bonus Punktowy za zabezpieczenie lokalizacji PK w przypadku uszkodzenia lub kradzieży PK (np. biodegradowalna farba, konfetti itp.): 10 pkt.
  5. Bonus punktowy za szybką publikację wyników wstępnych do 1 dnia po imprezie: 10 pkt. (brak w terminie: 0 pkt.)
  6. Bonus punktowy za szybką publikację na stronie www maratonu i przesłanie do Kapituły PMnO wyników ostatecznych do 1 tygodnia po imprezie: 10 pkt. (brak w terminie: 0 pkt.)
  7. Bonus punktowy za publikację wariantu przejścia trasy w formacie *.gpx: 10 pkt. Rogainingi otrzymują automatycznie 10 pkt.
  8. Bonus punktowy za publikację skalibrowanej mapy trasy z plikiem *.map: 10 pkt.
 4. Maksymalna łączna ocena za spełnienie bonusów równa jest 100 pkt.
 5. Maratony z łączną oceną równą zero nie będą włączone do PMnO 2021.
 6. Sumaryczna ocena każdego maratonu będzie brana pod uwagę jako kluczowa przy przyznawaniu wagi na sezon 2021.
 7. Organizator maratonu ma prawo odwołać się od oceny Kapituły w terminie 2 tyg. od otrzymania oceny końcowej za dany maraton.
 8. Kapituła rozpatruje odwołanie w terminie do 2 tyg. od zgłoszenia, po czym publikuje ostateczną ocenę maratonu.

 

X. Zgłaszanie maratonów do PMnO na sezon 2020:

 1. Każdy organizator, którego maraton spełnia wymogi PMnO, ma prawo zgłosić swoje zawody do PMnO poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://pmno.pl/
 2. Ostatecznym terminem zgłaszania maratonów na sezon 2020 jest 30 listopada 2019r., po tym terminie zawody mogą zostać włączone do rozgrywek PMnO jedynie w wyjątkowych okolicznościach. Ostateczna decyzja należy do Kapituły PMnO.
 3. O włączeniu danego maratonu do PMnO decyduje Kapituła PMnO.
 4. Po ustaleniu kalendarza PMnO na sezon 2020, każdy organizator zobowiązany jest do opłacenia składki członkowskiej do 31 grudnia 2019r. W przypadku braku wpłaty składki, maraton zostaje automatycznie usunięty z kalendarza PMnO, poza przypadkiem gdy organizator ustali z Sędzią Głównym inny termin opłaty składki.
 5. W przypadku wcześniejszego opłacenia składki i odrzucenia zgłoszenia do PMnO, składka jest w całości zwracano na konto zgłaszającego.

 

XI. Przyznawanie wagi dystansu na sezon 2020:

 1. Dla dystansu 50km (TP50) trasa maratonu otrzymuje wagę równą 40, 45, 50 lub 53.
 2. Dla dystansu 100km (TP100) trasa maratonu otrzymuje wagę równą 90, 100 lub 103.
 3. Każdy nowy maraton na danym dystansie włączony do rozgrywek PMnO otrzymuje wagę równą 40 dla TP50 lub 90 dla TP100.
 4. Waga trasy maratonu jest przyznawana w zależności od terytorialnego rozkładu w granicach Polski, z podziałem na cztery regiony, przyznanej wagi w obecnym sezonie oraz oceny poprzedniej edycji dla każdego z maratonów wchodzących do rozgrywek PMnO.
 5. Kapituła PMnO sporządza ocenę maratonu w oparciu o relacje uczestników biorących udział w danym maratonie oraz na podstawie obserwacji maratonu przez członków Kapituły PMnO.
 6. Najwyżej ocenione maratony, w zależności od dystansu, otrzymują dla swoich tras wagę równą 100 lub 50.
 7. Mistrzostwa Polski PMnO otrzymają wagę dla dystansu 100km W=103 i dla dystansu 50km W=53.
 8. W sezonie 2020 na dystansie 50km odbędzie się 11 maratonów z wagą W=50 i 1 maraton z wagą W=53 (Mistrzostwa Polski). 8 maratonów wybiera Kapituła PMnO, kierując się oceną imprezy oraz rozkładem terytorialnym i czasowym. Dodatkowe 4 maratony, spośród tych, które otrzymały wagę W=45 (z wyłączaniem maratonów, których organizatorzy mają inną edycję włączoną do PMnO z wagą W=50), wybierają uczestnicy, którzy w sezonie 2019, na dystansie TP50, uzyskali minimum 5 startów w wynikach końcowych PMnO. Kapituła PMnO podzieli maratony do głosowania na 4 regiony. Z każdego regionu będzie można wybrać wyłącznie jeden maraton. Lista regionów z maratonami do wyboru zostanie opublikowana na stronie pmno.pl.

 

XII. Postanowienia końcowe:

 1. Skład Kapituły:

Organizatorzy: Daniel Śmieja, Marek Galla

Uczestnicy: Stanisław Kaczmarek, Marcin Hippner

Sędzia główny: Daniel Śmieja

 1. Interpretacja niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganie spraw spornych i protestów dotyczących PMnO należy do Sędziego Głównego.
 2. Odwołania od decyzji Sędziego Głównego rozpatruje Kapituła PMnO. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów przy czym Sędzia Główny nie bierze udziału w głosowaniu.
 3. Regulaminy i komunikaty organizacyjne poszczególnych maratonów zaliczanych do PMnO publikują ich organizatorzy na swoich stronach internetowych.
 4. Sędzia Główny ogłasza wyniki końcowe klasyfikacji generalnej do 24 grudnia 2020r. Uwagi i protesty można zgłaszać do 31 grudnia 2020r. Po rozpatrzeniu wszystkich uwag i protestów wyniki uznaje się za ostateczne.
 5. Każdy uczestnik oraz organizator maratonów wchodzących do PMnO ma prawo zgłosić swoje uwagi i propozycje zmian w regulaminie. Wszelkie uwagi proszę kierować do Sędziego Głównego na adres: maratony@home.pl
 6. Zmieniony Regulamin PMnO na sezon 2020 wchodzi w życie z dniem 01.08.2020r.

 

 

Kapituła PMnO:

Daniel Śmieja

Marek Galla

Stanisław Kaczmarek

Marcin Hippner