Puchar Maratonów na Orientację Mapa Przez cały rok Również nocą

Puchar Maratonów na Orientację

 

Regulamin PMnO 2024

Regulamin Pucharu Polski
w Pieszych Maratonach na Orientację
w 2024 roku

Wersja pdf

I. Cel:

 1. Celem Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację (zwanym dalej PMnO) jest:
 • wyłonienie najlepszych zawodników w PMnO w danym sezonie,
 • uatrakcyjnienie współzawodnictwa w Pieszych Maratonach na Orientację,
 • promocja Pieszych Maratonów na Orientację w różnych środowiskach.

 

II. Organizator:

 1. Organizatorem PMnO jest Komitet Organizacyjny PMnO składający się ze wszystkich organizatorów maratonów wchodzących w skład PMnO. Komitet powołuje Kapitułę PMnO oraz Sędziego Głównego PMnO.
 2. Kapituła PMnO składa się z 4 osób - 2 organizatorów maratonów, 2 uczestników maratonów oraz wybieranego spośród nich Sędziego Głównego. Członkowie Kapituły PMnO pełnią swoje funkcje społecznie.
 3. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów, przy czym Sędzia Główny ma 2 głosy.
 4. Zarówno organizatorzy jak i zawodnicy mają prawo zgłaszać swoje kandydatury do Kapituły. Członków Kapituły, spośród organizatorów, wybierają organizatorzy poprzez głosowanie, również w przypadku zawodników obowiązuje ta sama zasada.
 5. Członkowie Kapituły są powołani do 31.12.2025r
 6. Odwołanie członka Kapituły odbywa się na wniosek samego zainteresowanego lub przez głosowanie, na wniosek jednego z organizatorów maratonów wchodzących w skład PMnO lub innego członka Kapituły.
 7. Kapituła zajmuje się nadzorem nad organizowanymi w sezonie zawodami należącymi do PMnO, rozstrzyganiem spraw spornych, organizacją cyklu zawodów w kolejnym sezonie, przyznawaniem praw do organizacji Mistrzostw Polski w Pieszych Maratonach na Orientację

III. Zawody PMnO i Terminy:

 1. Pieszy Maraton na Orientację jest długodystansową imprezą sportowo-turystyczną, w trakcie której zawodnicy pokonują pieszo trasę wyznaczoną przez punkty kontrolne (PK) na podstawie mapy dostarczonej przez organizatora, a droga pomiędzy punktami nie jest ustalona i jej wybór należy do zawodników
 2. Puchar rozgrywany jest w kategoriach TP50 oraz TP100. Do kategorii TP100 wliczane są zawody, które zakładają pokonanie przez zawodników dystansu 100km oraz zawody w których celem jest uzyskanie jak najwyższego wyniku w podstawowym limicie czasu równym 16h. Do kategorii TP50 wliczane są zawody, które zakładają pokonanie przez zawodników dystansu 50km oraz zawody w których celem jest uzyskanie jak najwyższego wyniku w podstawowym limicie czasu równym 8h.
 3. Do pucharu PMnO mogą zostać włączone imprezy spełniające wymagania zdefiniowane w rozdziale VIII.
 4. PMnO w 2024 roku rozgrywany jest na maratonach, które zostały włączone do Kalendarza PMnO dostępnego na stronie www: https://pmno.pl/pl/marathons/2024/TP. Ostateczna lista maratonów, włączonych do PMnO, będzie opublikowana do 23 grudnia 2023r.
 5. Terminy i maratony, na których odbędą się Mistrzostwa Polski TP100 i Mistrzostwa Polski TP50 zostaną podane wraz z ogłoszeniem kalendarza na 2024r.
 6. Odstępy pomiędzy kolejnymi odsłonami PMnO w kategorii TP100  nie mogą być krótsze niż 2 tygodnie.
 7. Odstępy pomiędzy kolejnymi odsłonami PMnO w kategorii TP50 nie powinny być krótsze niż 1 tydzień. Dopuszcza się rozegranie w tym samym terminie kilku maratonów w kategorii TP50 pod warunkiem, że odległość w linii prostej między miejscem startu każdego z maratonów jest większa niż 300km. Kapituła może podjąć decyzję o zmniejszeniu tej odległości do 200km. Dopuszcza się zmniejszenie tej odległości do 200km pod warunkiem zgody organizatora maratonu z przyznaną wyższą wagą na sezon 2023.
 8. W terminie Mistrzostw Polski PMnO do Pucharu nie będą włączane inne imprezy rozgrywane w tej samej kategorii co Mistrzostwa Polski PMnO.
 9. Jeżeli co najmniej dwie imprezy w kategorii TP50 odbywają się w tym samym terminie, tylko jedna z nich może mieć wagę W=50 lub W=45. Pozostałe maratony otrzymują wagę W=40.
 10. Odstępy pomiędzy maratonami z wagą W≥50 nie mogą być mniejsze niż 2 tyg.
 11. W przypadku gdy organizator przesunie termin swojej imprezy, Kapituła podejmie decyzję o pozostawieniu lub wycofaniu danej imprezy z PMnO oraz o jej wadze punktowej.

 

IV. Uczestnictwo i kategorie startowe:

 1. Prawo uczestnictwa w PMnO mają wszyscy startujący w imprezach zaliczanych do PMnO.
 2. Zawodnicy w klasyfikacji PMnO dzieleni są na następujące kategorie startowe:

Kategoria startowa

Uwagi

Opis

Symbol

Kobiety TP50

K50

bez ograniczeń wiekowych

Kobiety TP100

K100

bez ograniczeń wiekowych

Mężczyźni TP50

M50

bez ograniczeń wiekowych

Weterani TP50

W50

K i M od 50 lat włącznie

Mężczyźni TP100

M100

bez ograniczeń wiekowych

Weterani TP100

W100

K i M od 50 lat włącznie

Super Weterani TP50

SW50

K i M od 60 lat włącznie

 

 1. Podział na kategorie startowe jest stosowany wobec wszystkich zawodów zaliczanych do klasyfikacji PMnO, niezależnie od tego, czy regulamin zawodów taki podział przewiduje.
 2. Do kategorii W50 i W100 zalicza się osoby, które w 2024r. ukończą 50 rok życia.
 3. Do kategorii SW50 zalicza się osoby, które w 2024r. ukończą 60 rok życia.

 

V. Klasyfikacja i punktacja:

 1. Poszczególne maratony PMnO dla danego dystansu są rozgrywane na trasie o tej samej trudności, usytuowaniu PK i limicie czasu dla wszystkich uczestników, bez względu na kategorię startową.
 2. Warunkiem sklasyfikowania zawodników w PMnO w danej kategorii za dane zawody jest klasyfikacja końcowa zawodów, uwzględniająca wszystkich zawodników niezależnie od kategorii startowej oraz startu indywidualnego czy też zespołowego.
 3. Punkty do klasyfikacji PMnO nalicza się wszystkim sklasyfikowanym zawodnikom biorących udział w danym maratonie.
 4. Do klasyfikacji PMnO zalicza się jedynie trasy piesze. Punktów nie dostają zawodnicy startujący na tzw. trasach mieszanych, gdzie trasa pucharowa jest tylko jednym z etapów.
 5. Punkty do klasyfikacji PMnO naliczane będą na podstawie wyników oficjalnych, jeśli takowe nie pojawią się na stronie organizatora danego maratonu w przeciągu 2 tygodni od zakończenia zawodów, to podstawą do naliczenia punktów będą wyniki nieoficjalne.
 6. Za minimalną liczbę rozegranych zawodów w danym sezonie konieczną do ogłoszenia zwycięzców przyjmuje się 5 imprez dla kategorii TP100 i 6 imprez z wagą W >=50 dla kategorii TP50. W przypadku zgłoszenia do PMnO mniejszej liczby zawodów, Kapituła przed rozpoczęciem sezonu 2024 może podjąć decyzję o zmianie minimalnej liczby wymaganych imprez dla sezonu 2024.
 7. Do klasyfikacji PMnO sumowane są najlepsze wyniki zawodnika, a ich liczba zależy od liczby rozegranych w sezonie zawodów kategorii TP100 oraz zawodów kategorii TP50 z wagą 50.

Liczba rozegranych zawodów TP100

Klasyfikacja

5

6-7

8-9

10 i więcej

K100, W100

3

4

5

5

M100

3

4

5

6

 

Liczba rozegranych
zawodów TP50 z wagą >=50

 

Klasyfikacja

6-7

8-9

10-11

12

K50,M50, W50, SW50

4

5

6

7

 

 1. Liczba punktów do klasyfikacji PMnO zdobytych przez zawodnika w danych zawodach PMnO jest obliczana na podstawie: uzyskanego przez niego czasu, sumy punktów przeliczeniowych oraz liczby zaliczonych punktów kontrolnych w zależności od charakteru klasyfikacji końcowej danych zawodów.
 2. Przy obliczaniu punktów do klasyfikacji PMnO nie uwzględnia się Zabrania się stosowania bonusów faworyzujących określonego zawodnika lub grupę zawodników (np. bonusów czasowych uwzględniających wiek lub płeć zawodnika). Jeśli organizator na potrzeby swoich zawodów stosuje takie bonusy, to zobowiązany jest przysłać i opublikować wyniki bez ich uwzględnienia.
 3. Punkty do klasyfikacji PMnO dla każdego zawodnika z danych zawodów są liczone wg klasyfikacji „OPEN” po czym następuje podział wyników na odpowiednie kategorie startowe.
 4. Podstawą do obliczenia punktów za daną trasę jest najlepszy wynik uzyskany na tej trasie bez względu na kategorię startową zawodnika.
 5. Dodatkowo prowadzona będzie klasyfikacja kategorii startowej K50, dla której podstawą obliczenia wyników będzie najlepszy wynik zawodniczki z kategorii K50.
 6. Jeżeli zawodnik został sklasyfikowany, za swój udział w maratonie, dostaje minimum 1,00 punkt w klasyfikacji PMnO.
 7. Do obliczania wyników wprowadza się Zawodnika Wirtualnego, który pokonuje trasę dokładnie w limicie czasu przewidzianym przez organizatora (jednak w czasie nie krótszym niż czas zwycięzcy zawodów) ze zdobytą liczbą punktów kontrolnych/przeliczeniowych równą liczbie zdobytych punktów przez zwycięzcę zawodów.
  Zawodnika Wirtualnego nie stosuje się do tras TP16h i TP8h.
 8. Punkty do klasyfikacji PMnO za dany maraton przyznaje się każdemu zawodnikowi według wzorów:
 1. Dla klasyfikacji, w której występuje czas:

PPn=W, dla n=1

PPn=PPn-1*(An/An-1)*(tn-1/tn), dla n≥2

dla An-1>An przyjmuje się (tn-1/tn)=1

 

 1. Dla klasyfikacji wg czasu:

An/An-1=1

 1. Dla klasyfikacji wg sumy punktów przeliczeniowych i czasu:

An=ppn

An-1=ppn-1

 1. Dla klasyfikacji wg liczby zdobytych punktów kontrolnych i czasu:

An=PKn

An-1=PKn-1

 1. Dla  tras TP8h i TP16h stosuje się wzór A.2 oraz przyjmuje się (tn-1/tn)=1

 

gdzie:

PPn – punkty pucharowe zdobyte przez zawodnika w maratonie

W –. Waga przyznana trasie w kalendarzu PMnO

An – współczynnik charakteru klasyfikacji zawodów dla danego zawodnika

tn – czas uzyskany przez zawodnika

ppn – punkty przeliczeniowe zawodnika

PKn – liczba zdobytych punktów kontrolnych przez zawodnika

n – zajęte miejsce w klasyfikacji „OPEN” w maratonie

Dopuszcza się stosowanie innych współczynników An w zależności od charakteru klasyfikacji zawodów.

 

 1. Dla klasyfikacji wg sumy punktów karnych liczonych wg regulaminu Komisji Imprez na Orientację Zarządu Głównego PTTK (InO) do klasyfikacji PMnO stosuje się wzór A.1 gdzie do czasu trasy danego zawodnika należy dodać 1 minutę za każdy otrzymany punkt karny:

 

tn=tn+pkn

gdzie:

pkn – bezwzględna wartość sumy punktów karnych uzyskanych przez zawodnika

tn – czas uwzględniany przy obliczaniu wyniku do klasyfikacji PMnO

tn – czas uzyskany przez zawodnika w minutach

n – zajęte miejsce w klasyfikacji „OPEN” w maratonie

 

 1. Do otrzymanego wyniku punktowego dla każdego zawodnika będzie dodawany dodatkowy bonus. Liczba punktów bonusowych jest uzależniona od zajętego miejsca, rangi zawodów oraz przyznanej wagi i wynosi odpowiednio:
  1. dla Mistrzostw Polski PMnO (W=103 i W=53) oraz pozostałych maratonów z wagą W=100 i W=50
   I miejsce 3 pkt,
   II miejsce 2 pkt,
   III miejsce 1 pkt,
   IV miejsce i dalsze 0 pkt.
  2. dla pozostałych maratonów z wagą W=90, W=45 i W=40
   I miejsce 1,5 pkt,
   II miejsce 1 pkt,
   III miejsce 0,5 pkt,
   IV miejsce i dalsze 0 pkt.
  3. dla imprez TP8h/TP16h w przypadku zdobycia takiej samej liczby punktów przeliczeniowych o kolejności  zawodników na podium (a przy tym przyznawanych bonusów) decyduje czas lub liczba PK, przy czym kryterium to musi być jednoznacznie określone w regulaminie zawodów, a w przypadku braku takiego dookreślenia o kolejności decyduje czas.
  4. w przypadku gdy w klasyfikacji organizatora zawodnicy z różnych miejsc mają ten sam czas, do czasu każdego, kolejnego miejsca z tym samym czasem może zostać dodana 1 sekunda,

w przypadku gdy dwóch lub więcej zawodników zajmie to samo miejsce, bonus punktowy obliczany jest jako średnia arytmetyczna wg wzoru:
B=Snn+L-1(Bn)/L
gdzie:
B - liczba punktów bonusowych przyznanych zawodnikom,
Bn – liczba punktów odpowiadających zajętemu miejscu,
n – zajęte miejsce obliczane na podstawie liczby zawodników sklasyfikowanych przed danym zawodnikiem,
L- liczba zawodników, która zajęła miejsce n

 1. Punkty będą liczone poprzez system zgłoszeń PMnO i wyświetlane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. W przypadku równej liczby punktów dwóch lub więcej zawodników, w klasyfikacji generalnej PMnO dla danej kategorii przyznawane jest to samo miejsce, za wyjątkiem miejsc od 1 do 3, gdzie w takim przypadku o kolejności decyduje większa liczba zwycięstw (pod uwagę brane są wyłącznie maratony z wagą W≥50), a gdy to jeszcze nie rozstrzyga pod uwagę bierze się kolejne najlepsze wyniki w klasyfikacji generalnej, aż pojawi się różnica w punktacji tych zawodników.
 3. Przy ustalaniu kolejnych miejsc, w sytuacji o której mowa w poprzednim punkcie, brana jest pod uwagę liczba zawodników sklasyfikowanych przed danym zawodnikiem.

 

VI. Nagrody:

 1. Zawodnicy z miejsc od 1 do 3 w klasyfikacji generalnej PMnO w danej kategorii otrzymują trofea sportowe.
 2. Zawodnicy z miejsc 1-20 w klasyfikacji generalnej PMnO w danej kategorii otrzymają pamiątkowe dyplomy (dyplomy będą drukowane tylko na żądanie uczestnika, żądanie to należy złożyć do Sędziego Głównego w terminie do 4 dni przed wręczaniem nagród, po tym terminie dyplomy mogą zostać wysłane pocztą po uiszczeniu opłaty na pokrycie kosztów wysyłki lub odebrane osobiście na innych maratonach zaliczanych do PMnO po uzgodnieniu z Sędzią Głównym).
 3. Termin i miejsce wręczenia pucharów za 2024r. zostanie podany w oddzielnym komunikacie do dnia 30 listopada 2024r.

 

VII. Zasady finansowania:

 1. Koszty organizacyjne poszczególnych maratonów zaliczanych do PMnO pokrywają ich organizatorzy.
 2. Każdy organizator maratonu zobowiązany jest do przekazania składki członkowskiej Skarbnikowi PMnO w wysokości 90 zł od każdej trasy, która wchodzi do rozgrywek PMnO. Fundusze te przeznaczone zostaną w całości na zakup pucharów i dyplomów dla najlepszych zawodników PMnO oraz utrzymanie strony www i domeny pmno.pl.
 3. Skarbnikiem PMnO jest Daniel Śmieja

 

VIII. Wymogi PMnO 2024:

 1. Do PMnO mogą zostać dołączone zawody:

- w których celem jest pokonanie dystansu 50 km lub 100km bez podziału na etapy. Dystans mierzony jest po drogach lub ścieżkach lub innych przebieżnych elementach liniowych np. strumyk, granica kultur, nieczynna linia kolejowa.  Dopuszcza się odchylenie długości trasy w granicach +/‑ 5km. Przy wyznaczaniu długości trasy maratonu dopuszcza się stosowanie przejścia na azymut, w celu dotarcia do Punktu Kontrolnego, od zlokalizowanych w pobliżu elementów charakterystycznych na mapie i w terenie oraz przez otwarte przestrzenie (np. łąki, nieużytki rolne) i przebieżny las,

lub

- w których celem jest uzyskanie najwyższego wyniku przy ograniczeniu podstawowego limitu czasu do 8 (dla TP50) lub 16godzin (dla TP100). Limit czasu spóźnień może wynosić maksymalnie 1 godzinę. Liczba PK musi być na tyle duża aby żadnemu z uczestników, w podstawowym limicie czasu, nie udało się potwierdzić wszystkich PK.

Zawody muszą spełniać następujące kryteria:

 • Klasyfikacja zawodów musi być zgodna z regulaminem PMnO i zawierać informacje niezbędne do przyznania punktów do klasyfikacji PMnO zgodnie z punktami V.15-16. Organizator ma prawo dodatkowo stosować własną, odrębną klasyfikację.
 • jedynymi dozwolonymi sposobami poruszania się zawodników na całej trasie maratonu są marsz, marszobieg lub bieg itp.,
 • baza zawodów, start i meta są usytuowane na terytorium Polski; dopuszcza się umieszczenie części punktów kontrolnych poza granicami Polski pod warunkiem wyraźnego zamieszczenia tej informacji w regulaminie zawodów,
 • niedozwolone jest korzystanie z żadnych środków lokomocji z wyjątkiem bardzo krótkich odcinków, na których organizator dopuszcza korzystanie z takiego środka ze względu na przeszkody terenowe (np. przeprawa promowa) jednak czas oczekiwania/przeprawy powinien być krótki i porównywalny dla wszystkich zawodników,
 • trasa maratonu jest wyznaczona w postaci Punktów Kontrolnych (PK), przy czym droga pomiędzy punktami nie jest ustalona i zależy jedynie od woli zawodników,
 • usytuowanie punktów kontrolnych powinno umożliwiać bezpieczne pokonanie całej trasy przez zawodników,
 • jeżeli na trasie są odcinki obowiązkowe, ich łączna długość nie może przekraczać 30% całkowitego dystansu maratonu,
 • maraton rozgrywany jest na trasie o tej samej trudności, usytuowaniu PK, godzinie startu i limicie czasu dla wszystkich uczestników, bez względu na kategorię startową,
 • dozwolony jest start indywidualny
 • o możliwości startu z psem decyduje organizator danego maratonu.
 1. PK są oznaczone w terenie za pomocą lampionów InO (forma płaska) lub BnO (forma przestrzenna), a ich lokalizacja w terenie odpowiada zaznaczeniu na mapie z tolerancją do 2 mm w skali mapy, jednak lokalizacja lampionu nie powinna przekraczać dokładności 20m od najbliższego miejsca charakterystycznego w terenie, które jest zaznaczone na mapie poza sytuacją opisaną w pkt. VIII.6.
 2. PK w terenie należy umieszczać w miejscach charakterystycznych dla najbliższego otoczenia, przy czym obiekt lub forma terenu, na której został umieszczony PK, nie musi być zaznaczona na mapie, pod warunkiem, że opis PK dokładnie precyzuje na jakim obiekcie i w którym jego miejscu zostały umieszczone oznaczenia PK.
 3. W przypadku obowiązkowej kolejności potwierdzania PK, na mapie należy połączyć PK liniami prostymi zgodnie z kolejnością ich potwierdzania lub wyraźnie zamieścić na mapie informację o obowiązkowej kolejności zaliczania PK.
 4. Potwierdzenie obecności na PK powinno następować przy użyciu przyrządu umieszczonego na PK (np. perforator, pieczątka, kredka) bądź przy użyciu systemu elektronicznego pomiaru czasu dla potwierdzanego PK. Dopuszcza się stosowanie zasad potwierdzania punktów kontrolnych na karcie startowej zgodnie z regulaminami Komisji Imprez na Orientację Zarządu Głównego PTTK (InO). Organizator maratonu ma prawo wymagać wpisania kodu PK i czasu przybycia na PK w odpowiednie pole na karcie startowej.
 5. W szczególnych przypadkach, gdy PK zlokalizowany jest na obiekcie zabytkowym, na którym nie można umieścić lampionu lub lokalizacja PK jest szczególnie narażona na zerwanie lampionu i przyrządu do potwierdzenia obecności na PK dopuszcza się stosowanie innych metod oznaczenia i weryfikacji pobytu uczestników na PK. Przy czym sposób oznaczenia i weryfikacji obecności na PK musi być jednoznaczny.
 6. W przypadku gdy, w trakcie trwania imprezy zostanie ujawnione złe umiejscowienie lub brak PK, obowiązuje zakaz dostawiania/przestawiania lampionów i/lub informowania uczestników o błędnym ustawieniu bądź braku lampionu. Lampion można dostawić, poprawić jego lokalizację lub poinformować uczestników o brakach/błędach w rozstawieniu wyłącznie gdy żaden z uczestników nie zaczął jego poszukiwań w terenie zgodnie z miejscem wskazanym na mapie.
 7. W sytuacji, gdy w terenie PK jest umieszczony poza zakresem tolerancji lokalizacji PK zgodnie z pkt VIII.2, zawodnik ma prawo wpisać na kartę startową skrót BPK (Brak Punktu Kontrolnego) jako prawidłowe potwierdzenie PK.
 8. Organizator maratonu zobowiązany jest do publikacji regulaminu i zasad rywalizacji oraz podania miejsca i standardu bazy maratonu, harmonogramu maratonu (godzina startu, zamknięcia mety, zakończenia itp.), rodzaju trasy, orientacyjnej liczbie PK, sposobu i kolejności potwierdzania PK, rodzaju i skali mapy, najpóźniej 4 tygodnie przed rozpoczęciem maratonu. Termin zakończenia przyjmowania zgłoszeń nie może być wcześniejszy niż 7 dni przed startem maratonu lub do wyczerpania limitu zgłoszeń.
 9. Dopuszcza się miejsce startu i/lub mety w innym miejscu niż umiejscowienie bazy pod warunkiem zapewnienia transportu z bazy na start gdy miejsce startu znajduje się w znacznej odległości od bazy i/lub z mety do bazy gdy meta znajduje się w znacznej odległości od bazy.
 10. W ramach wpisowego organizator maratonu zapewnia startującemu zawodnikowi:
 • nocleg przed rajdem, gdy start trasy jest przed godz. 16:00, w bazie maratonu w standardzie  turystycznym lub lepszym,
 • nocleg po rajdzie, gdy limit czasu trasy wypada po godz. 16:00, w bazie maratonu w standardzie turystycznym lub lepszym,
 • dostęp do pryszniców z ciepłą woda, przy czym dopuszcza się chwilowe braki ciepłej wody, powstałe ze względu na duży jej pobór,
 • posiłek po zakończeniu maratonu,
 • wrzątek do celów spożywczych,
 • kartę startową lub urządzenie do elektronicznego pomiaru czasu zawodnika na PK i mecie. Za wypożyczenie urządzenia do pomiaru czasu organizator ma prawo ustanowić dodatkową opłatę w kwocie do 20 PLN oraz kaucje do 200 PLN,
 • mapę z trwale nadrukowanymi PK oraz innymi informacjami umieszczonymi przez organizatora oraz koszulkę zabezpieczającą mapę przed wilgocią. Dopuszcza się zaznaczenie na mapie tylko części PK, które położone są najbliżej bazy maratonu,  jeśli lokalizację pozostałych można jednoznacznie określić na podstawie informacji przekazanych na starcie lub na PK, przy czym Start i Meta muszą być trwale zaznaczone na mapie,
 • trofeum dla zwycięzcy maratonu (puchar, statuetka itp.) oraz dyplom lub inną pamiątkę uczestnictwa w maratonie (na życzenie zawodnika).
 1. Organizator maratonu ma obowiązek zamieścić na swojej stronie internetowej wyniki wstępne do dwóch dni po zakończeniu maratonu.
 2. Organizator maratonu zobowiązany jest do umożliwienia składania protestów (w formie ustnej, pisemnej bądź elektronicznej) przez uczestników w terminie min. 3 dni od opublikowania, na stronie www maratonu, wyników wstępnych.
 3. Organizator maratonu nie ma prawa pobierać kaucji od wnoszonego przez zawodnika protestu.
 4. W terminie do 2 tygodni po zakończeniu maratonu należy opublikować na stronie www maratonu wyniki ostateczne oraz przesłać je do Sędziego Głównego, w ustalonym przez Kapitułę formacie Excel (*xls lub *xlsx). Szablon pliku jest do pobranie ze strony https://pmno.pl/media/cms/images/szablon-wynikow.xlsx.  Klasyfikacja ta powinna zawierać wszystkich sklasyfikowanych zawodników wg kategorii „OPEN” dla danej trasy z podaniem dla każdego zawodnika:,
 • płci,
 • imienia,
 • nazwiska,
 • roku urodzenia,
 • kategorii trasy,
 • uzyskanego czasu

 

oraz w zależności od charakteru klasyfikacji zawodników informacji wybranych z poniższych:

 • liczby zaliczonych punktów kontrolnych,
 • sumy otrzymanych punktów przeliczeniowych.
 • czasu, w którym ten wynik został uzyskany.
 1. Organizator maratonu ma obowiązek opublikować (na stronie www maratonu, w terminie do 1 tyg. po zawodach) wariant przejścia całej trasy spełniający wymogi PMnO (należy opublikować ślad naniesiony na mapę trasy). Obowiązek ten nie dotyczy tras TP8h i TP16h.
 2. Każdy organizator zobowiązany jest to stosowania (w swoich regulaminach, komunikatach, informacjach prasowych, plakatach, ulotkach itp.) ujednoliconego nazewnictwa Tras Pucharowych:
 • Dla kategorii TP100: Trasa Piesza 100km (skrót – TP100), jeśli celem jest pokonanie przez zawodników dystansu 100km albo Trasa Piesza 16h (skrót TP16h) jeśli celem jest uzyskanie jak najwyższego wyniku w podstawowym limicie czasu równym 16h.
 • Dla kategorii TP50: Trasa Piesza 50km (skrót – TP50), jeśli celem jest pokonanie przez zawodników dystansu 50km albo Trasa Piesza 8h (skrót TP8h) jeśli celem jest uzyskanie jak najwyższego wyniku w podstawowym limicie czasu równym 8h.
 1. Niedotrzymanie przez organizatora maratonu postanowień pkt od 1 do 17 może skutkować obniżeniem wagi maratonu lub wykluczeniem danego maratonu z rozgrywek PMnO w kolejnym sezonie.
 2. Organizatorzy, którzy odwołają maraton powinni na 4 tygodnie przed rozpoczęciem maratonu zgłosić taką sytuację Sędziemu Głównemu. Odwołanie maratonu po tym terminie skutkuje wykluczeniem danego maratonu z rozgrywek PMnO w kolejnym sezonie.
  W szczególnych przypadkach spowodowanych sytuacją prawną dla obszaru rozgrywania zawodów termin ten może ulec skróceniu do 2 tygodni.
 3. W przypadku zaistnienia w trakcie maratonu wyjątkowych okoliczności (klęsk żywiołowych, kataklizmów, wojny i innych, które uniemożliwią przeprowadzenie zawodów lub zagrażają bezpieczeństwu zawodników) organizator maratonu ma prawo do odwołania bądź skrócenia trasy zawodów.
 4. Organizator maratonu ma prawo odwołać trasę pucharową na minimum dwa tygodnie przed rozpoczęciem imprezy, jeżeli na maraton zgłosiło się (opłaciło wpisowe) mniej niż 10 zawodników.

 

 

IX. Ocenianie maratonów PMnO za sezon 2023:

 

X. Zgłaszanie maratonów do PMnO na sezon 2024:

 1. Każdy organizator, którego maraton spełnia wymogi PMnO, ma prawo zgłosić swoje zawody do PMnO poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://pmno.pl/
 2. Ostatecznym terminem zgłaszania maratonów na sezon 2024 jest 15 grudnia 2023r., po tym terminie zawody mogą zostać włączone do rozgrywek PMnO jedynie w wyjątkowych okolicznościach. Ostateczna decyzja należy do Kapituły PMnO.  decyzją Kapituły PMnO na co najmniej 2 miesiące przed datą rozegrania zawodów.
 3. O włączeniu danego maratonu do PMnO decyduje Kapituła PMnO.
 4. Każdy organizator maratonu zaliczonego do PMnO zobowiązany jest do opłacenia składki członkowskiej do 2 tyg. po zakończeniu maratonu. W przypadku braku wpłaty składki, maraton zostaje automatycznie wykluczony z kalendarza PMnO w kolejnym sezonie, poza przypadkiem gdy organizator ustali z Sędzią Głównym inny termin opłaty składki.
 5. W przypadku wcześniejszego opłacenia składki i odrzucenia zgłoszenia do PMnO, składka jest w całości zwracana na konto zgłaszającego.

 

XI. Przyznawanie wagi trasy na sezon 2024:

 1. Dla kategorii TP50 trasa maratonu otrzymuje wagę równą 40, 45, 50 lub 53.
 2. Dla kategorii TP100 trasa maratonu otrzymuje wagę równą 90, 100 lub 103.
 3. Każdy nowy maraton włączony do rozgrywek PMnO w kategorii TP50 otrzymuje wagę równą 40.
 4. Waga trasy maratonu jest przyznawana w zależności od terytorialnego rozkładu w granicach Polski, z podziałem na cztery regiony, przyznanej wagi dla poprzedniej edycji oraz oceny zgodności poprzedniej edycji z wymogami PMnO.
 5. Dla zawodów, dla których w poprzedniej edycji frekwencja była poniżej 20 zawodników, waga dla trasy TP50 nie może być wyższa niż 40.
 6. Przy ustalaniu wagi Kapituła PMnO sporządza ocenę maratonu w oparciu o relacje uwzględnia uwagi uczestników biorących udział w danym maratonie oraz obserwacje maratonu przez członków Kapituły PMnO.
 7. Mistrzostwa Polski PMnO w kategorii TP100 otrzymają wagę W=103 i dla dla kategorii TP50 wagę W=53.
 8. W sezonie 2024 w kategorii TP50 odbędzie się 11 maratonów z wagą W=50 i 1 maraton z wagą W=53 (Mistrzostwa Polski). 8 maratonów wybiera Kapituła PMnO, kierując się oceną imprezy oraz rozkładem terytorialnym i czasowym. Dodatkowe 4 maratony, spośród tych, które otrzymały wagę W=45 wybierają uczestnicy, którzy w sezonie 2022 lub 2023 w kategorii  TP50 uzyskali minimum 4 starty w wynikach końcowych PMnO.
 9. W przypadku odwołania/przeniesienia maratonu z wagą W=50 lub W=100 Kapituła może obniżyć wagę tego maratonu i przenieść ją na inny maraton, o czym poinformuje w czasie nie krótszym niż 4 tygodnie do terminu rozegrania maratonu, na który zostanie przeniesiona waga. W szczególnych przypadkach, spowodowanych sytuacją prawną dla obszaru rozgrywania zawodów, termin ten może ulec skróceniu do 2 tygodni.
 10. W przypadku odwołania/przeniesienia Mistrzostw Polski Kapituła może przenieść organizację MP na inny maraton o czym poinformuje w czasie nie krótszym niż 8 tygodni do terminu rozegrania tego maratonu.

 

XII. Postanowienia końcowe:

 1. Skład Kapituły w 2024 r:

Organizatorzy: Daniel Śmieja, Jarosław Wieczorek

Uczestnicy: Marcin Hippner, Paweł Wolniewicz

Sędzia główny: Daniel Śmieja

Skarbnik: Daniel Śmieja

 1. Interpretacja niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganie spraw spornych i protestów dotyczących PMnO należy do Sędziego Głównego.
 2. Odwołania od decyzji Sędziego Głównego rozpatruje Kapituła PMnO. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów przy czym Sędzia Główny nie bierze udziału w głosowaniu.
 3. Regulaminy i komunikaty organizacyjne poszczególnych maratonów zaliczanych do PMnO publikują ich organizatorzy na swoich stronach internetowych.
 4. Sędzia Główny ogłasza wyniki końcowe klasyfikacji generalnej do 24 grudnia 2024r. Uwagi i protesty można zgłaszać do 31 grudnia 2024r. Po rozpatrzeniu wszystkich uwag i protestów wyniki uznaje się za ostateczne.
 5. Każdy uczestnik oraz organizator maratonów wchodzących do PMnO ma prawo zgłosić swoje uwagi i propozycje zmian w regulaminie. Wszelkie uwagi proszę kierować do Sędziego Głównego na adres: maratony@home.pl
 6. Regulamin PMnO na sezon 2024 wchodzi w życie z dniem 15.11.2023.

 

 

 

Kapituła PMnO:

Daniel Śmieja

Jarosław Wieczorek

Marcin Hippner

Paweł Wolniewicz