Puchar Maratonów na Orientację Mapa Przez cały rok Również nocą

Puchar Maratonów na Orientację

 

Wymogi PMnO 2018

Wymogi Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację na sezon 2018

 

I. Wymogi PMnO:

 1. Za Pieszy Maraton na Orientację uważa się zawody spełniające następujące kryteria:
 • dystans maratonu (mierzony po drogach lub ścieżkach lub innych przebieżnych elementach liniowych np. strumyk, granica kultur, nieczynna linia kolejowa) wynosi 50 km lub 100 km, dopuszcza się odchylenie długości trasy od określonej w zgłoszeniu do PMnO w granicach +/‑ 5km oraz dopuszcza się maratony o dystansie dłuższym niż 55 lub 105km pod warunkiem ograniczenia limitu czasu maksymalnie do 8 lub 16h; przy wyznaczaniu długości trasy maratonu dopuszcza się stosowanie przejścia na azymut, w celu dotarcia do Punktu Kontrolnego, od zlokalizowanych w pobliżu elementów charakterystycznych na mapie i w terenie oraz przez otwarte przestrzenie (np. łąki, nieużytki rolne) i przebieżny las,
 • jedynymi dozwolonymi sposobami poruszania się zawodników na całej trasie maratonu są marsz, marszobieg lub bieg,
 • trasa maratonu jest wyznaczona w postaci Punktów Kontrolnych (PK), przy czym droga pomiędzy punktami nie jest ustalona i zależy jedynie od woli zawodników,
 • usytuowanie punktów kontrolnych powinno umożliwiać bezpieczne pokonanie całej trasy przez zawodników,
 • jeżeli na trasie są odcinki obowiązkowe, ich łączna długość nie może przekraczać 30% całkowitego dystansu maratonu,
 • maraton rozgrywany jest na trasie o tej samej trudności, usytuowaniu PK i limicie czasu dla wszystkich uczestników, bez względu na kategorię startową,
 • o możliwości startu z psem decyduje organizator danego maratonu.
 1. PK są oznaczone w terenie za pomocą lampionów InO (forma płaska) lub BnO (forma przestrzenna), a ich lokalizacja w terenie odpowiada zaznaczeniu na mapie z tolerancją do 2 mm w skali mapy (jednak nie więcej niż 20m) poza sytuacją opisaną w pkt. I.6.
 2. PK w terenie należy umieszczać w miejscach charakterystycznych dla najbliższego otoczenia, przy czym obiekt lub forma terenu, na której został umieszczony PK, nie musi być zaznaczona na mapie, pod warunkiem, że opis PK dokładnie precyzuje na jakim obiekcie i w którym jego miejscu zostały umieszczone oznaczenia PK.
 3. W przypadku obowiązkowej kolejności potwierdzania PK, na mapie należy połączyć PK liniami prostymi zgodnie z kolejnością ich potwierdzania.
 4. Do potwierdzenia PK służyć może jedynie perforator bądź system elektronicznego pomiaru czasu. Organizator maratonu ma prawo wymagać wpisania czasu pobytu na PK w odpowiednie pole na karcie startowej. Dopuszcza się stosowanie zasad wynikających z regulaminów Komisji Imprez na Orientację Zarządu Głównego PTTK (InO) poza sytuacją opisaną w pkt. I.6.
 5. W szczególnych przypadkach gdy PK zlokalizowany jest na obiekcie zabytkowym, na którym nie można umieścić lampionu lub lokalizacja PK jest szczególnie narażona na zerwanie lampionu i przyrządu do potwierdzenia obecności na PK dopuszcza się stosowanie innych metod oznaczenia i weryfikacji pobytu uczestników na PK. Przy czym sposób oznaczenia i weryfikacji obecności na PK musi być jednoznaczny.
 6. W przypadku gdy, w trakcie trwania imprezy zostanie ujawnione złe umiejscowienie lub brak oznaczeń PK, obowiązuje zakaz dostawiania/przestawiania lampionów. Lampion można uzupełnić lub poprawić jego lokalizację, wyłącznie gdy żaden z uczestników nie zaczął jego poszukiwań w terenie zgodnie z miejscem wskazanym na mapie.
 7. W sytuacji gdy w terenie oznaczenie PK jest umieszczone poza zakresem tolerancji lokalizacji PK zgodnie z pkt I.2, zawodnik ma prawo wpisać na kartę startową skrót BPK (Brak Punktu Kontrolnego) jako prawidłowe potwierdzenie PK.
 8. Organizator maratonu zobowiązany jest do publikacji regulaminu i zasad rywalizacji oraz podania miejsca i standardu bazy maratonu, harmonogramu maratonu (godzina startu, zamknięcia mety, zakończenia itp.), rodzaju trasy, orientacyjnej liczbie PK, sposobu i kolejności potwierdzania PK, rodzaju i skali mapy, najpóźniej 4 tygodnie przed rozpoczęciem maratonu. Termin zakończenia przyjmowania zgłoszeń nie może być wcześniejszy niż 7 dni przed startem maratonu lub do wyczerpania limitu zgłoszeń. W celu uatrakcyjnienia rywalizacji dopuszcza się podanie miejsca startu na kilka godzin przed startem danego maratonu.
 9. W ramach wpisowego organizator maratonu zapewnia startującemu zawodnikowi:
 • nocleg w bazie maratonu w standardzie turystycznym lub lepszym,
 • posiłek po zakończeniu maratonu,
 • kartę startową lub urządzenie do elektronicznego pomiaru czasu zawodnika na PK i mecie. Za wypożyczenie urządzenia do pomiaru czasu organizator ma prawo ustanowić dodatkową opłatę w kwocie do 40pln oraz kaucje do 200pln,
 • mapę z trwale nadrukowanymi PK oraz innymi informacjami umieszczonymi przez organizatora oraz koszulkę zabezpieczającą mapę przed wilgocią. Dopuszcza się zaznaczenie na mapie tylko części PK, które położone są najbliżej bazy maratonu, przy czym Start i Meta muszą być trwale zaznaczone na mapie,
 • trofeum dla zwycięzcy maratonu (puchar, statuetka itp) oraz dyplom lub inną pamiątkę uczestnictwa w maratonie (na życzenie zawodnika).
 1. Organizator maratonu ma obowiązek zamieścić, na swojej stronie internetowej, wyniki wstępne do dwóch dni po zakończeniu maratonu.
 2. Organizator maratonu zobowiązany jest do umożliwienia składania protestów (w formie ustnej, pisemnej bądź elektronicznej) przez uczestników w terminie min. 3 dni od opublikowania, na stronie www maratonu, wyników wstępnych.
 3. Organizator maratonu nie ma prawa pobierać kaucji od wnoszonego przez zawodnika protestu.
 4. Wyniki ostateczne należy opublikować na stronie www maratonu i przesłać do Sędziego Głównego, w formacie Excel (*xls lub *xlsx), w terminie do 2 tyg po zakończeniu maratonu. Klasyfikacja ta powinna zawierać wszystkich sklasyfikowanych zawodników wg kategorii „OPEN” dla danego dystansu z podaniem dla każdego zawodnika:
 • zajętego miejsca
 • kategorii startowej (K/M)
 • imienia
 • nazwiska
 • roku urodzenia

oraz w zależności od charakteru klasyfikacji zawodników informacji wybranych z poniższych:

 • dystansu pokonanego podczas maratonu
 • liczbie zaliczonych punktów kontrolnych
 • sumy otrzymanych punktów przeliczeniowych
 • sumy otrzymanych punktów karnych
 • czasu, w którym ten wynik został uzyskany.
 1. Organizator maratonu ma obowiązek opublikować (na stronie www maratonu, w terminie do 1 tyg. po zawodach) wariant przejścia całej trasy spełniający wymogi PMnO. Obowiązek ten nie dotyczy tras rozgrywanych w formie Rogainingu.
 2. Każdy organizator zobowiązany jest to stosowania (w swoich regulaminach, komunikatach, informacjach prasowych, plakatach, ulotkach itp.) ujednoliconego nazewnictwa Tras Pucharowych:
 • dla dystansu 100km: Trasa Piesza 100km (skrót - TP100),
 • dla dystansu 50km: Trasa Piesza 50km (skrót - TP50).
 1. Niedotrzymanie przez organizatora maratonu postanowień pkt od 1 do 16 może skutkować obniżeniem Wagi maratonu lub wykluczeniem danego maratonu z rozgrywek PMnO w kolejnym sezonie.
 2. Organizatorzy, którzy odwołają maraton powinni na 4 tygodnie przed rozpoczęciem maratonu zgłosić taką sytuację Sędziemu Głównemu. Odwołanie maratonu po tym terminie skutkuje wykluczeniem danego maratonu z rozgrywek PMnO w kolejnym sezonie.
 3. W przypadku zaistnienia w trakcie maratonu wyjątkowych okoliczności (klęsk żywiołowych, kataklizmów, wojny i innych, które uniemożliwią przeprowadzenie zawodów lub zagrażają bezpieczeństwu zawodników) organizator maratonu ma prawo do odwołania bądź skrócenia trasy zawodów.
 4. Organizator maratonu ma prawo odwołać trasę pucharową na minimum dwa tygodnie przed rozpoczęciem imprezy, jeżeli na maraton zgłosiło się (opłaciło wpisowe) mniej niż 10 zawodników.

 

II. Zasady finansowania:

 1. Koszty organizacyjne poszczególnych maratonów PMnO pokrywają ich organizatorzy.
 2. Każdy organizator maratonu zobowiązany jest do przekazania Skarbnikowi PMnO 70zł od każdej trasy, która wchodzi do rozgrywek PMnO. Fundusze te przeznaczone zostaną w całości na zakup pucharów i dyplomów dla najlepszych zawodników PMnO oraz utrzymanie strony, domeny i serwera dla pmno.pl.
 3. Skarbnikiem PMnO w 2018 roku jest Daniel Śmieja.

 

III. Przyznawanie Wagi dystansu na sezon 2018:

 1. Dla dystansu 50km (TP50) trasa maratonu otrzymuje Wagę równą 20, 25 lub 50
 2. Dla dystansu 100km (TP100) trasa maratonu otrzymuje Wagę równą 90 lub 100
 3. Każdy nowy maraton na danym dystansie włączony do rozgrywek PMnO. otrzymuje Wagę równą 20 dla TP50 lub 90 dla TP100.
 4. Waga trasy maratonu jest przyznawana w zależności od terytorialnego rozkładu w granicach Polski, z podziałem na cztery regiony, przyznanej Wagi w obecnym sezonie oraz oceny poprzedniej edycji dla każdego z maratonów wchodzących do rozgrywek PMnO.
 5. Kapituła PMnO sporządza ocenę maratonu w oparciu o relacje uczestników biorących udział w danym maratonie oraz na podstawie obserwacji maratonu przez członków Kapituły PMnO.
 6. Najwyżej ocenione maratony, w zależności od dystansu, otrzymują dla swoich tras Wagę równą 100 lub 50.
 7. Mistrzostwa Polski PMnO otrzymają Wagę dla dystansu 100km W=100 i dla dystansu 50km W=50

 

IV. Ocenianie maratonów PMnO za sezon 2018:

 1. Każdy maraton zaliczany do PMnO 2018 będzie oceniany wg klucza:
  1. Dystans: 40 pkt (za każdy kilometr ponad tolerancje minus 1 pkt)
  2. Dokładność PK: 40 pkt (za każde 10m ponad limit minus 1 pkt oraz dodatkowo za każdy PK ponad 2mm w skali minus 10 pkt)
  3. Oznaczenia PK: 10 pkt ( za brak regulaminowych oznaczeń minus 1 pkt za każdy PK
  4. Brak PK w terenie (nie rozstawienie PK na czas), minus 20 pkt za każdy PK
  5. Zmiana lokalizacji PK: minus 20 pkt, za każdą zmianę
  6. Bezpieczeństwo: 10 pkt (za stworzenie niebezpieczeństwa dla zawodników 0 pkt)
  7. Potwierdzanie PK 10 pkt (za brak regulaminowych zasad 0 pkt)
  8. Terminowa publikacja regulaminu, harmonogramu itp.: 10 pkt
   (brak w terminie 0 pkt)
  9. Protesty: 10 pkt (brak możliwości 0 pkt)
  10. Świadczenia: 10 pkt (brak regulaminowych 0 pkt)
  11. Wyniki wstępne: 10 pkt (brak w terminie 0 pkt)
  12. Wyniki ostateczne: 20 pkt (brak w terminie 0 pkt)
  13. Warianty: 20 pkt (brak 0 pkt)
  14. Nazewnictwo: 10 pkt (brak regulaminowego 0 pkt)
  15. Inne przewinienia wg uznania, maksymalnie minus 50 pkt
 2. Maksymalna ocena wynosi 200 pkt.
 3. Sumaryczna ocena każdego maratonu będzie brana pod uwagę jako kluczowa przy przyznawaniu Wagi na sezon 2019.
 4. Organizator maratonu ma prawo odwołać się od oceny Kapituły w terminie 2 tyg. od otrzymania oceny końcowej za dany maraton.
 5. Kapituła rozpatruje odwołanie w terminie do 2 tyg. od zgłoszenia, po czym publikuje ostateczną ocenę maratonu.

 

V. Zgłaszanie maratonów do PMnO na sezon 2018:

 1. Każdy organizator, którego maraton spełnia wymogi PMnO, ma prawo zgłosić swoje zawody do PMnO poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://pmno.pl/
 2. Ostatecznym terminem zgłaszania maratonów oraz opłacenia składki na sezon 2018 jest 30 listopada 2017r., po tym terminie zawody mogą zostać włączone do rozgrywek PMnO jedynie w wyjątkowych okolicznościach. Ostateczna decyzja należy do Kapituły PMnO.
 3. O włączeniu danego maratonu do PMnO decyduje Kapituła PMnO.
 4. Regulamin PMnO na sezon 2018 zostanie opublikowany do dnia 10 grudnia 2017r.
 5. Zgłoszenie do PMnO na sezon 2018 ważne jest po uiszczeniu składki na puchary PMnO. Zgłoszenia bez opłaconej składki nie będą rozpatrywane poza przypadkiem gdy organizator ustali z Sędzią Głównym inny termin opłaty składki.
 6. W przypadku odrzucenia zgłoszenia do PMnO składka jest w całości zwracano na konto zgłaszającego.